header.jpg
          

Podziękowania za udział w II Warsztatch 30.05-1.06.2012r, w Ołtarzewie k/ Warszawy

Adam Kleczewski
Dołączył: 1 Cze 2012
Posty: 20
Dodano: 1 Cze 2012, 20:40
Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy i Koleżanki,

bardzo wszystkim dziękuję za udział w organizowanych II Ogólnopolskich Warsztatach dla Budujących i Budowlańców pt: "Współpraca i oferta uczestników procesu inwestycji w budownictwie jednorodzinnym".

Prelekcje znakomitych uczestników rynku budowlanego - Knauf, Weber Leca, Viessmann, Sopro, Steico, Schiedel bardzo zmotywowały cały nasz zespół do dalszej ciężkiej pracy w tak zacnym gronie.

Udział w warsztatach wspaniałych ludzi - projektantów, specjalistów od nieruchomości i przedstawicieli firm budowlanych oraz dyskusje, które dane było nam prowadzić, umocniły nas w tym, że obrana droga jest jak najbardziej słuszna.

Nowoczesne technologie, które dziś kreują "nowe budownictwo" poprzez uczestnictwo w tego typu spotkaniach stają się bardziej przystępne dla wszystkich uczestników rynku.

Pozdrawiam Serdecznie i ...do kolejnego spotkania na kolejnych warsztatach!


Adam Kleczewski

http://www.Perfekko.com
http://www.DomMediaProjekt.pl
wojciech.plucha
Dołączył: 12 Cze 2012
Posty: 1
Dodano: 12 Cze 2012, 10:38
W imieniu TIME-NIERUCHOMOŚCI S.C.
chciałbym z tego miejsca jeszcze raz podziękować Organizatorom, Sponsorom oraz wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, konstruktywną wymianę doświadczeń i kopalnie wiedzy jaką się z nami podzielili.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Plucha
Dom Media Projekt
Dołączył: 29 Maj 2012
Posty: 99
Dodano: 15 Cze 2012, 09:46
W nawiązaniu do informacji o II Warsztatach zamieszczane będą sukcesywnie materiały dotyczące prelekcji dla osób zainteresowanych poruszanymi tematami.
Serdecznie zapraszamy do lektury.

Każda w zasadzie budowa w Polsce wymaga jakiejś formy zezwolenia i podlega kontroli państwowej (głównie samorządowej). Do nielicznych zaś można zaliczyć te części kraju, w których uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czyli plany, które sugerują gdzie w obrębie gminy/miasta można zbudować konkretny obiekt. W sytuacji, gdy planu nie ma, plany miejscowe w większości utraciły swą ważność 1 stycznia 2004r., musimy uzyskać indywidualną dla naszej nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Co ważne możemy to zrobić zanim zakupimy ziemię – pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Rozdz.1.Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy
Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów.
Art. 2. Pojęcie gruntu rolnego, leśnego
1. Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:
1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne;
2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;
4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;
7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa wwodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;
9) torfowisk i oczek wodnych;
10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.
2. Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:
1) określone jako lasy w przepisach o lasach;
2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej;
3) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych.
3. Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków.
Art. 3. Zakres ochrony gruntów rolnych i leśnych
1. Ochrona gruntów rolnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi;,
3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;
4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;
5) ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.
2. Ochrona gruntów leśnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze;
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi;
3) przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej;
4) poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności;
5) ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.


Nowelizacja ustawy z 19 grudnia 2008 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1657) zmieniła zasady odrolniania - na mocy tej ustawy nastąpiło to od dnia 1 stycznia 2009r.
Nie trzeba płacić za wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej. Wyjęła ona spod ochrony grunty rolne wszystkich klas położone w granicach administracyjnych miast oraz klasy V – VI na obszarach gmin wiejskich. Nie oznacza to, że ziemia automatycznie została pozbawiona statusu rolnego, jednak dużo prościej można ją pozyskać pod inwestycję i budowę.
To, czy działkę można odrolnić, czy nie, zależy od tego, czy jest dla danego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też go nie ma.

Zmiany jednak następują, chociażby ograniczenie pierwokupu ANR tylko do użytków rolnych o obszarze nie mniejszym niż 5ha pozostawiając zasady pierwokupu dzierżawcy takie same, jak dotychczas (Ustawa z dn.6.05.2010r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. z dn. 23.06.2010r. nr 110 poz. 725 – Data obowiąż.: 2010-07-08).

Jeszcze wielu budujących musi się postarać o wyłączenie terenu z produkcji rolnej.
Decyzję w tej sprawie wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Dopiero, gdy się ją uzyska, grunt w ewidencji gruntów i budynków
zostaje przekwalifikowany z rolnego na inwestycyjny.
Łączy się to z koniecznością wniesienia wysokich opłat.
Płacą je przedsiębiorcy rozpoczynający inwestycję.
Opłaty nalicza starosta lub prezydent. Są dwa rodzaje: jednorazowa należność i opłaty roczne, które wnosi się przez dziesięć lat.
Ich wysokość ustala się na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych.
Im lepsza klasa gruntu, tym większa opłata. Jeden hektar gruntu pierwszej klasy to obecnie ok. 200 tys. zł.
Chodzi więc o duże pieniądze, które idą na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, a dysponuje nim marszałek województwa.

Osoba, której działka rolna leży na terenie pozbawionym planu, powinna wystąpić o decyzję ustalającą warunki zabudowy.

Gmina będzie musiała ją wydać, jeżeli wnioskodawca spełni wymagania z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O jakie wymagania chodzi? Przesądza o tym art. 61 ustawy. Zgodnie z nim działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, a istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu powinno być wystarczające, aby dom można było użytkować.
W przypadku braku uzbrojenia inwestor musi sam o nie zadbać, zawierając umowę z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym lub zakładem energetycznym. Uzbrojenie zostanie wykonane albo przez zarządcę sieci, albo samego inwestora na określonych warunkach.
Przy ustaleniu warunków zabudowy ważne jest także dobre sąsiedztwo. Działkę można zabudować tylko wtedy, gdy w sąsiedztwie jest, chociaż jedna zabudowana działka.
Planowany dom musi nawiązywać do istniejącej już na sąsiednich działkach zabudowy.
Ustawa o planowaniu nie zawiera m.in. definicji działki sąsiedniej. Sami urzędnicy podejmują więc decyzję, co należy rozumieć przez działkę sąsiednią. Na pewno nie można powiedzieć, że są to tylko działki, które przylegają do działki inwestora, lecz też z najbliższego sąsiedztwa.

Zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na inne cele można dokonać wyłącznie
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
Wymaga to uprzedniej zgody właściwych organów, ale ostatecznie o zmianie przeznaczenia terenu decydują same rady gmin. Muszą wtedy uwzględniać wymogi ochrony środowiska, strategii leśnej UE, ale i wyważać interesy obywateli, właścicieli gruntów.
Budowa domu na działce leśnej możliwa jest w zasadzie tylko wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przewiduje na tym terenie zabudowę.
Jeśli planu nie ma, to o możliwości zabudowy decyduje gmina wydając decyzję
o warunkach zabudowy lub odmawiając wydania takiej decyzji.
Zwykle odmowa dotyczy właśnie gruntów leśnych.
Osobną sprawą jest wyłączenie gruntu z produkcji leśnej przed wystąpieniem
o pozwolenie na budowę. Nie powinno być z tym problemu, jeśli las nie jest wyjątkowo cenny i nie leży w granicach parku narodowego.


Jeżeli ma się decyzję o warunkach zabudowy w ręku, to działka zyskuje na wartości, staje się bardziej atrakcyjna i zmienia charakter na inwestycyjny.
Ale do pełni szczęścia potrzebne jest jeszcze pozwolenie na budowę.
Wyjęcie wspomnianych gruntów spod ochrony ustawy daje jeszcze innego typu profity. Inwestor nie musi uzyskiwać, rozpoczynając budowę, decyzji wyłączającej teren spod produkcji rolnej oraz wnosić opłat z tego tytułu.
Nic się nie zmienia natomiast przy odralnianiu lepszych gruntów na wsi.
Najpierw wójt, burmistrz, prezydent miasta musi otrzymać na to zgodę.
Wyraża ją w zależności od klasy gruntów minister rolnictwa lub marszałek województwa.
Nie zawsze się jednak na to godzą.
Wspomnianej zgody gmina nie musi mieć w wypadku gruntów położonych
w granicach administracyjnych miast oraz klasy V – VI na obszarze wsi.
Gdy już zgoda zostanie wyrażona, gmina w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego decyduje, że tereny rolne nią objęte można przeznaczyć pod inwestycje lub budownictwo.

Jest szansa, aby przekwalifikować grunt leśny na rolny i dopiero po tej operacji wystąpić o warunki zabudowy.
Jest to możliwe na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, który mówi, że zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.
Decyzję – gdy las jest prywatny - wydaje starosta na wniosek właściciela. Wniosek trzeba dobrze umotywować i dołączyć odpowiednie załączniki (m.in. wyrysy z map).
Urzędnik starosty oceni jakość drzewostanu i oceni, czy warunki na działce rokują, że utrzyma się tam las.
Następnie wyda stosowną opinię, z którą trzeba się udać do tzw. klasyfikatora (kwalifikatora) gruntów - listę osób wykonujących ten zawód powinno podać starostwo.
Klasyfikator sporządzi operat z oceną gleboznawczą gruntu (koszt –200-400 zł za działkę do 1 ha). Operat trzeba złożyć w starostwie, które wyda decyzję
o przekwalifikowaniu działki.

RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA POCHODNĄ ZMIANY WARTOŚĆ
DZIAŁKI BUDOWLANEJ

Renta planistyczna
W przypadku, kiedy zostanie uchwalony lub zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, których wartość z tego powodu wzrosła, mogą zostać obowiązani do zapłaty tzw. renty planistycznej.
Renta planistyczna, często mylona z opłatą adiacencką, jest to jednorazowa opłata, pobierana przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta od właściciela lub użytkownika wieczystego zbywającego nieruchomość, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość tej nieruchomości wzrosła.
Renta planistyczna nie jest jednak pobierana bezpośrednio po zmianie lub uchwaleniu nowego planu miejscowego, lecz dopiero w przypadku, gdy dotychczasowy jej właściciel lub użytkownik wieczysty dokonuje zbycia nieruchomości. Renta planistyczna pobierana jest na podstawie art. 36 ust. 3 i nast. ustawy z 7.7.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, ze zm.).

Renta planistyczna ustalana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Stanowi obligatoryjny element uchwały wprowadzającej nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub uchwały zmieniającej plan obowiązujący.
Jej maksymalna wysokość nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości, stanowi ona dochód własny gminy.
Ustalana jest przez organ wykonawczy gminy niezwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, dotyczącego zbycia nieruchomości.
Ustawa nakłada w tym względzie na notariuszy obowiązek ich przesłania
w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy.
Wysokość opłaty ustala się na dzień jej sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości po upływie pięcioletniego terminu od daty wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłącza ustalenie opłaty z tytułu wzrostu jej wartości.

Opłaty adiacenckie
Opłata adiacencka stanowi dochód gminy, a ustalana jest w polskim systemie prawa tylko na podstawie GospNierU (art. 4 pkt 11). Opłatę adiacencką ustala się w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:
1. budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
2. podziałem nieruchomości,
3. scaleniem i podziałem nieruchomości.
Każdy z wymienionych tytułów prawnych stanowi samodzielną i odrębną podstawę do ustalenia i pobrania opłaty adiacenckiej, które mogą zaistnieć równocześnie (z wyjątkiem zbiegu sytuacji określonych w pkt 2 i 3).
Opłata adiacencka naliczana jest w odniesieniu do każdej nieruchomości bez względu na jej rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne (art. 143 ust. 1 GospNierU).

Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych ustawodawca zdefiniował na potrzeby ustalania omawianej opłaty adiacenckiej pojęcie budowy urządzeń infrastruktury technicznej przyjmując, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych (art. 143 ust. 2 GospNierU).
Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty są właściciele nieruchomości,
a także jej użytkownicy wieczyści.
Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że wysokość opłaty adiacenckiej może wynosić nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu (art. 146 ust. 2 GospNierU).
Opłaty adiacenckie ustala rady gminy w drodze uchwały.


PROCEDURY I PROBLEMY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
Jak uzyskać pozwolenie na budowę?
Etap pierwszy: Plan zagospodarowania i inne problemy z działką.
W urzędzie gminy sprawdzimy czy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący m.in. naszej działki. Jeśli go nie ma będziemy musieli wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla naszej nieruchomości.
Można to zrobić dopiero po wyłączeniu działki z produkcji rolnej (odrolnieniu)- wszystkie niezabudowane działki w gminach bez planu zagospodarowania uznaje się za „rolne”.
Decyzja może być wydana o ile na sąsiednim gruncie jest podobna zabudowa do planowanej przez nas, działka ma zaś dostęp do drogi publicznej oraz jej uzbrojenie (nawet projektowane) jest wystarczające do zabudowy.
UWAGI OGÓLNE:
Decyzja o warunkach zabudowy jest podstawą dla pozwolenia na budowę (jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego), na tym etapie jako załączniki są wymagane: mapa zasadnicza działki i terenów przyległych oraz wypis z rejestru gruntów. Nie musimy być właścicielami nieruchomości żeby wystąpić o decyzję. Podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego są bez opłaty skarbowej.
W pozostałych przypadkach wydanie decyzji kosztuje 107 zł.

Etap drugi: dokumenty, oświadczenia i zgody.
Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu musimy dysponować jakimś prawem do nieruchomości, lub do korzystania z niej, musimy ten fakt również udowodnić i złożyć odpowiednie oświadczenie
Jeżeli jesteśmy właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) do wydania decyzji wystarczy załączenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli działka jej nie posiada, konieczne będzie sięgnięcie po inny dowód: tj. akt notarialny (sprzedaży, czy darowizny), dokument sądowy (wyrok, postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku).
Jeżeli nie jesteśmy właścicielem, a jedynie korzystamy z nieruchomości (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, czy użytkowania) do oświadczenia, oprócz dokumentów wskazujących właściciela gruntu musimy załączyć jego zgodę na zabudowanie nieruchomości, wyrażoną na piśmie.
Jeżeli jesteśmy jedynie współwłaścicielami gruntu- wymagana będzie zgoda pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli nie chcą wyrazić zgody, współwłaściciele łącznie co najmniej ½ nieruchomości mogą domagać się rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
Orzeczenie sądu zastąpi wtedy zgodę współwłaścicieli.

Etap trzeci: pracownia architektoniczna, specjaliści, warunki i zgody.

Kolejnym warunkiem do uzyskania pozwolenia na budowę jest uzyskanie
i załączenie do wniosku projektu budowlanego na który składa się :
projekt zagospodarowania działki, wykonany na kopii mapy zasadniczej, obejmujący:
- granice działki,
- usytuowanie, obrys i układy istniejących (projektowanych) obiektów budowlanych.
- określenie sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni,
- wymiary i wzajemne odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej
i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
projekt architektoniczno-budowlany określający:
- funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego
- system energetyczny
- rozwiązania techniczne i materiałowe, nawiązujące do otoczenia.
Zazwyczaj wymagane są też oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i dróg lądowych. Potrzebne też będą badania geologiczne dotyczące posadowienia obiektu budowlanego
(nikt nie postawi domu nie wiedząc czy nie zapadnie się w gruncie).

Etap czwarty: wniosek.
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Wniosek należy wypełnić na urzędowym formularzu, najczęściej dostępnym na stronach internetowych starostw. Należy w nim wskazać inwestora (osobę/osoby finansujące budowę) oraz wskazać rodzaj inwestycji np. dom jednorodzinny, dwukondygnacyjny). Należy również wskazać adres miejsca budowy wraz z oznaczeniem nieruchomości : obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej.
Do wniosku o pozwolenie na budowę obowiązkowo należy dołączyć:
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz - zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi. (np. zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli prace mają być przeprowadzane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków).
Wniosek kierujemy do starosty właściwego ze względu na położenie nieruchomości i składamy bezpośrednio w urzędzie starostwa, lub wysyłamy przesyłką poleconą.


Etap piąty: Pozwolenie na budowę.
W decyzji o pozwoleniu na budowę starosta określa w zależności od tego, czy
w danym przypadku jest to konieczne, m.in.:
- szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
- czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
- terminy rozbiórki: istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych,
- szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.
Jeśli Prezydent/Starosta nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
Kara ta stanowi dochód skarbu państwa.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata.


UWAGI OGÓLNE (do etapu 5):
- zazwyczaj uzyskaniem pozwolenia na budowę zajmuje się biuro projektowe,
- nie wszystkie prace budowlane wymagają pozwolenia na budowę,
- planowane są zmiany w prawie budowlanym, które zniosą obowiązek starania się o pozwolenie na budowę odnośnie domów mieszkalnych.
Decyzja wskaże nam też konieczne do uzyskania pozwolenia i decyzje, w celu uzyskania pozwolenia na budowę (np. zgoda na wycinkę drzew, uzgodnienie projektu z wojewódzkim konserwatorem zabytków itp.)
Decyzja jest naszym kluczem do dalszej inwestycji a co zrobić kiedy nam nie odpowiada ?
Możemy ją zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o czym powinniśmy zostać pouczeni w decyzji. Zaskarżenie przysługuje nam zarówno od decyzji wskazującej nieodpowiadające nam warunki, jak również odmawiającą wydania warunków zabudowy.


NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY we wnioskach kierowanych do Wydziału Architektury
(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( j.t.Dz.U.z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn.zmianami)o warunki zabudowy:
- braki we wnioskach – nie wszystkie pozycje są wypełniane,
- rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną wniosku,
- brakuje warunków od dysponentów sieci,
- nieodpowiedni zakres map (3-krotna szerokość frontu działki),
- proponowane zagospodarowanie oraz załączony szkic obiektów niespójne z danymi we wniosku,
- naniesienia na mapach do wniosku są wykonywane nieprawidłowo,
- brak podpisu wnioskodawcy na załącznikach do wniosku (szkice, mapy),
- skreślenia i poprawki we wniosku nie są parafowane (potwierdzane) przez wnioskodawcę.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY we wnioskach kierowanych do Wydziału Architektury
o pozwolenie na budowę:
- błędnie wpisywana na druku urzędowym nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia – np. powinno być Prezydent M.Radomia,
- określenie inwestycji niezgodne z decyzją o warunkach zabudowy oraz często niezgodne z załączoną dokumentacją,
- nieprawidłowo wpisywana we wniosku nazwa, rodzaj inwestycji oraz adres całego zamierzenia inwestycyjnego, złe oznaczenie działki i arkusza (często pomijane),
- złe oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (niewypełnione wszystkie punkty oświadczenia).


Jeżeli musimy zalegalizować samowolę budowlaną.

W wyniku kolejnej zmiany prawa budowlanego łatwiej jest o legalizację budynków wzniesionych bezprawnie na terenach, gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, poza określonymi wyjątkami, wszelkie roboty budowlane, mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie urzędowej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć: budowę, przebudowę, remont, montaż, a także rozbiórkę obiektu budowlanego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mówi o tym, że obiekty budowlane, które zostały zrealizowane samowolnie, podlegają rozbiórce.
Mimo to, w tej samej ustawie, istnieje regulacja, która umożliwia legalizację samowoli budowlanej i odstąpienie od przymusowej rozbiórki obiektu.

Przykład:
W przypadku jakichkolwiek odstępstw w trakcie budowy związanych ze zmianą posadowienia budynku (np. wskutek pomyłki lub nieuwzględnienia wymaganego odstępu od linii energetycznych), należy dodatkowo opracować i złożyć zamienny projekt zagospodarowania działki z nowym pozwoleniem na budowę, co uwarunkowane jest ponownym wpisem geodety do dziennika budowy
o wytyczenie budynku zgodnie z pozwoleniem.

Samowola budowlana to np. rozpoczęcie robót budowlanych przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Stąd wynikają następujące konsekwencje:
1. nakaz rozbiórki,
2. wstrzymanie robót budowlanych (nałożenie określonych obowiązków),
3. opłata legalizacyjna + odpowiedzialność karna, grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:
- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
- wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.
W razie spełnienia wymagań, określonych w pkt 1) – 3), właściwy organ wydaje decyzję:
1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;
2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona;
oraz nakłada w decyzji obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w pkt 1) – 3), właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, w której nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.
Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej.

Opłata legalizacyjna.
Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar (art. 59f ust 1), z tym, że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu, czyli opłata legalizacyjna jest ustalona według następującego wzoru:
stawka opłaty (500 zł) x współczynnik kategorii obiektu budowlanego
x współczynnik wielkości obiektu x 50.
Kategoria Obiektów bud. - współcz. kateg. obiektu (k) - wsp. wielk. ob. (w)
- budynki mieszk. Jednorodzinne - 2,0 - 1,0
- budynki służące gospodarce rolnej,
- jak: produkcyjne, gospodarcze,
- inwentarsko-składowe - 1,0 - 1,0
- - inne niewielkie budynki, jak:
- domy letniskowe,
- budynki gospodarcze,
- garaże do 2 stanowisk włącznie - 1,0 - 1,0
W przypadku stwierdzenia przeprowadzenia robót bez wymaganego pozwolenia inspektor nadzoru budowlanego może wydać nakaz rozbiórki i przywrócenie stanu poprzedniego lub zezwolić na legalizację samowoli budowlanej po wniesieniu opłaty legalizacyjnej - np. dla domu jednorodzinnego w kwocie 50.000,zł.
Oprócz tego, jeśli obiekt lub jego część jest użytkowana bez zezwolenia może być nałożona kara w wysokości 10.000,zł.

WNIOSKI
Odrolnienia gruntów rolnych i wdrożenia na szeroką skalę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinno spowodować obniżkę cen terenów inwestycyjnych, zwiększenie popytu oraz wysyp nowych inwestycji.
To otwarcie się gmin na inwestorów, również unijnych, może być antidotum na poważny kryzys na naszym rynku nieruchomości, który jest szczególnie dotkliwy w sektorze mieszkaniowym.
Zwiększenie inwestycji, dzięki odrolnieniu i przez konsekwentne opracowywanie planów miejscowych, może wpłynąć na wzrost dochodów budżetu państwa i samorządów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, a także powinno spowodować wzrost dochodów gmin z tytułu:
- - podatku od nieruchomości,
- - podatku od czynności cywilnoprawnych,
- - opłat adiacenckich,
- - rent planistycznych.
Adam Kleczewski
Gravatar
Dołączył: 15 Wrz 2012
Posty: 635
Dodano: 28 Sty 2015, 13:40
Technologia PERFEKKO SYSTEM LAUREATEM KONKURSU JAKOŚĆ ROKU 2014.

Otrzymaliśmy godło JAKOŚĆ ROKU 2014 dla technologii PERFEKKO SYSTEM w kategorii INNOWACJA ROKU.
23 marca 2015 roku Warszawie uroczysta Gala Finałowa towarzysząca I Europejskiemu Kongresowi Jakości.

piotr.w
Dołączył: 9 Sie 2013
Posty: 485
Dodano: 25 Cze 2015, 08:33
Jeśli prowadzicie własną działalność rolniczą, polecam wam ofertę na silosy lejowe w firmie Buttimer. Wysokiej klasy silosy w dobrych cenach. Sprawdźcie i porównajcie sobie ofertę.
mariusz.wilk2
Dołączył: 16 Kwi 2015
Posty: 4
Dodano: 7 Cze 2016, 11:15
Profesjonalne usługi związane z wyburzeniami i rozbiórkami obiektów, takich jak: mosty, budynki, wiadukty, konstrukcje stalowe, itp. http://www.pphudrop.pl/wyburzenia-i-rozbiorki/prace-rozbiorkowe-i-wyburzenia.html